Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 156 w Warszawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola nr 156 w Warszawie

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Przedszkole Nr 156 w Warszawie,

e-mail: p156@eduwarszawa.pl

telefon: 022 811 42 52.

Osobą kontaktową jest Dyrektor - Mariola Drzewińska.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Drzewińska

E-mail: p156@eduwarszawa.pl

telefon: 022 811 42 52.

 

Każdy ma prawo do:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
  • wystąpienia z zażądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie;
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi;
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 156 , ul. Żuromińska 2a, 03-341 Warszawa.

Wejście na teren budynku znajduje się od ulicy Żuromińskiej.

Aby dostać się na teren przedszkola należy zadzwonić domofonem na hol lub do szatni. Furtkę otwiera się za pomocą karty magnetycznej lub przez pracownika.

Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Aby dostać się do szatni należy podejść do wejścia bocznego, zadzwonić dzwonkiem do drzwi, które są zabezpieczone i czekać na otwarcie. Następnie należy pokonać 9 stopni w dół.

Aby dostać się do sekretariatu należy wejść 4 schodki w górę i otworzyć drzwi ręcznie.

W budynku są wewnętrzne schody do piwnicy, gdzie jest szatnia i na piętro gdzie są sale dydaktyczne. Brak jest windy do przewozu osób.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, od strony ulicy Żuromińskiej, nie znajduje się żadne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe zlokalizowane jest przy Żłobku nr 47, 2 miejsca parkingowe przy 46 Liceum Ogólnokształcącym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.