Regulamin ogrodu przedszkolnego

  1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola nr 156.
  2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.
  3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
  4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
  5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
  7. Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- stawania na ruchomych częściach urządzeń,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

- gry w piłkę nożną,

- wprowadzania zwierząt.

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola, kierownikowi gospodarczemu lub inspektorowi BHP w Urzędzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka.

10. Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Warszawa, wrzesień 2008 r.

REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI PRZEDSZKOLA NR 156 

 1. W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.

 2. Przyprowadzając dziecko, rozbieramy je z odzieży wierzchniej, zakładamy obuwie zmienne i oddajemy pod opiekę nauczycielce lub wyznaczonemu pracownikowi przebywającemu w szatni. W przypadku braku pracownika w szatni dzwonimy videodomofonem informując, że dziecko jest w przedszkolu. Starsze dzieci wchodzą na górę do sal samodzielnie.

 3. Rodzice odbierając dzieci korzystają z videodomofonu, prosząć dziecko. W razie potrzeby udzielenia informacji nauczyciel udzieli krótkiej informacji przez domofon lub umówi się z rodzicem na rozmowę w dogodnym terminie.

4. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.

5. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.

6. Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy. Niedopuszczalne jest pozostawianie w półkach żywności oraz produktów medycznych (leki).

7. Rodzic wraz z dzieckiem w szatni pozostawia po sobie ład i porządek.

8. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych. W szatni nie biegamy, nie wspinamy się na szafki.

9. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe.

10. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.

11. Na mocy przepisów sanitarno-epidemiologicznych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola, poza firmami, które przeprowadzają dal dzieci zajęcia z udziałem zwierząt.

12. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.

13. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę osobom, które nie przestrzegają zasad zawartych regulaminie.

14. Za porządek i bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialne są: rodzice, nauczycielki pracujące z dziećmi, woźna z danej grupy (dotyczy wyjścia całej grupy), pracownicy obsługowi.

15. Podczas ubierania i rozbierania się dzieci w celu wyjścia do ogrodu lub na wycieczkę w szatni mogą przebywać tylko dwie grupy.

16. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają wszystkie panie (nauczycielki i personel obsługowy z danej grupy).

17. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich pólkach indywidualnych oznaczonych znaczkami.

18. Dzieci nie wchodzą w butach do sali i na schody.

19. Grupa dzieci porusza się po schodach pod opieką nauczyciela i personelu obsługi.

20. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola (przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola).