O przedszkolu

Przedszkole nr 156 istnieje od 1972 roku, zlokalizowane jest na terenie osiedla Bródno. Budynek ze wszystkich stron ogrodzony jest siatką, wejście znajduje się od ul. Żuromińskiej, która nie stanowi głównego szlaku komunikacyjnego. Placówka sąsiaduje z 46 Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego i kościołem pod wezwaniem Św. Faustyny.

Na tyłach budynku rozciąga się ogród, który stanowi plac zabaw dla dzieci z wyodrębnionymi terenami dla poszczególnych grup wiekowych. Na terenie ogrodu znajduje się 5 piaskownic, sprzęt sportowo – rekreacyjny (huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, drabinki, pociąg, ławki, domki, wieże). Jest dużo zieleni: drzew i krzewów zapewniających cień. Nawierzchnia ogrodu pokryta jest trawą.Takie warunki umożliwiają dzieciom możliwość długiego pobyt na powietrzu w ciągu całego roku.

W pobliskim sąsiedztwie przedszkola znajduje się nowoczesny basen „Muszelka”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 42, Przychodnia Rehabilitacyjna i Park Bródnowski.

Budynek Przedszkola nr 156 jest dwukondygnacyjny. W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się szatnia dla dzieci i personelu, a także 2 sale zajęć dodatkowych, garderoba ze strojami dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, toaleta dla personelu, pomieszczenie dla dozorcy. Na parterze znajdują się 3 sale zajęć i zabaw dla dzieci, zmywalnia, biblioteka pedagogiczna i dla rodziców, pokój logopedy i psychologa, sekretariat, gabinet dyrektora, archiwum i łazienka dla personelu. Na pierwszym piętrze są 3 sale zajęć i zabaw dla dzieci, zmywalnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, pokój kierownika gospodarczego, łazienka dla personelu kuchennego.

Sale zajęć są duże, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci. W każdej sali znajdują się różnorodne kąciki zainteresowań, kolorowe meble i zabawki, telewizory, komputery.

Na terenie przedszkola prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia taneczno - rytmiczne. W placówce zatrudniony jest logopeda, który prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wykazującymi wady wymowy i zajęcia profilaktyczne dla całej grupy oraz psycholog i pedagog specjalny. Kontynuowana jest także współpraca z psychologiem, oddelegowanym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13,  który służy swoją pomocą dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne zatwierdzone do pracy z dziećmi. Aktualne informacje o życiu placówki i pracy opiekuńczo - wychowawczo - kształcącej w poszczególnych grupach są dostępne w wydawanej raz w miesiącu gazetce przedszkolnej „Przedszkolak”.

Dzieci podzielone są na grupy zbliżone wiekowo. Cały personel dba o ich bezpieczeństwo zarówno psychiczne jak i fizyczne.

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dziecku i jego rodzinie. W pracy pedagogicznej kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa, wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych. Dokładamy starań, aby dzieci czuły się radosne, szczęśliwe, bezpieczne. Wspieramy samodzielne działania dzieci, wspomagamy i ukierunkowujemy jego rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem.

Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, otaczamy je troską, szacunkiem, serdecznością. Dążymy do tego, by rozwijać umiejętności porozumiewania się, uważnego słuchania innych, wyrażania własnych myśli, rozpoznawania i wyrażania uczuć, własnych emocji i potrzeb, kontrolowania własnych zachowań.

W grupie najmłodszej 3 – latków pracują dwie nauczycielki, pomoc nauczyciela oraz 1 osoba z personelu obsługowego. Realizowany jest program adaptacji dziecka do nowych warunków pobytu w przedszkolu. W czerwcu zapraszamy dzieci do zwiedzania przedszkola i wspólnej zabawy.

Nauczycielki współpracują z rodzicami w zakresie ujednolicenia oddziaływań w domu i przedszkolu. Pomaga to w szybszym zaklimatyzowaniu się dziecka do nowej sytuacji. Pomagamy w zdobywaniu umiejętności samoobsługowych, kształtujemy nawyki higieniczne, zachęcamy do samodzielności, właściwego zachowywania się przy posiłkach, a także korzystania z toalety, wspomagamy rodziców w wychowywaniu dzieci.

Nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego. Doskonalą się zawodowo uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Są otwarte na nowości wydawnicze, metody pracy z dzieckiem, przedsięwzięcia i projekty. Tworzą klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego. Poszerzają swoje wiadomości i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specyficznych problemach edukacyjnych.

W przedszkolu zatrudnione są nauczycielki wychowania przedszkolnego, dyrektor, psycholog, pedagog specjalny i logopeda oraz nauczyciele zajęć dodatkowych, kierownik gospodarczy, sekretarka,  pomoc nauczyciela, personel obsługowy do pomocy w grupach, kucharz, pomoce w kuchni, dozorcy.