PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – p. KAROLINA KIELCZAK

Wiceprzewodnicząca – p. ANNA GROCHOWSKA

Skarbnik – p. KATARZYNA DĄBROWSKA

Drugi Skarbnik  - p. KATARZYNA ZAREMBA

Komisja Rewizyjna -

- p. JUSTYNA TOMASZEK

- p. ANNA KOZŁOWSKA

Sekretarz – p. EWA ŚWIERCZEWSKA

Kontakt mailowy do Rady Rodziców:

radarodzicow156@interia.pl

obsługa p. ANNA GROCHOWSKA

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Zaległe oraz bieżące wpłaty można przelewać w każdej chwili na rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola nr 156

EUROKONTO MOBILNE 33 1240 6087 1111 0010 7265 6272 PLN

Odbiorca: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 156

Tytułem Imię i nazwisko dziecka oraz grupa                

Z funduszu, który zostaje wpłacany na wspólne konto Rady Rodziców finansowane są koncerty, teatrzyki, warsztaty doświadczalne, pomoce dydaktyczne i zabawki do grup, zdjęcia do kroniki, warsztaty przyrodnicze,  bal karnawałowy, Mikołaj, prezenty dla dzieci z okazji Świąt, Dnia Dziecka, prezenty na pożegnanie pięciolatków, sześciolatków i wiele, wiele innych (rachunki do wglądu dla osób, które mają wątpliwości).

Jeśli zadeklarowane przez Państwa kwoty nie będą wpływały na konto - Rada Rodziców nie zapewni środków na wszystkie zaplanowane uroczystości i atrakcje, z których korzystają wszystkie przedszkolaki.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW Przedszkola Nr 156 w Warszawie ul. Żuromińska 2a

Opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz.  1082 ze zm.)

2. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.)

2. Statutu Przedszkola Nr 156 w Warszawie ul. Żuromińska 2a.

Warszawa, wrzesień 2021 r.

§1

 Postanowienia wstępne

1. Rada Rodziców działa na podstawie ww. przepisów prawnych i niniejszego regulaminu.

2. Regulamin określa cele, zadania, kompetencje, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców oraz zasady działalności finansowej Rady Rodziców Przedszkola Nr 156 przy ul. Żuromińskiej 2a w Warszawie.

3Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 156 w Warszawie
przy ul. Żuromińskiej 2a.

4. Przedstawicielem w Radzie Rodziców nie może zostać osoba, której dziecko nie uczęszcza do Przedszkola.

5. Rada Rodziców Przedszkola nr 156 zwana w dalszej części regulaminu „Radą” składa się
z co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach na pierwszych w nowym roku szkolnym zebraniach rodziców.

6. Rada Rodziców używa pieczęci prostokątnej o brzmieniu:

RADA RODZICÓW
Przy Przedszkolu nr 156
 ul. Żuromińska 2a

03 – 341 Warszawa

§ 2

 Cele i zadania Rady Rodziców

Cele Rady Rodziców:

1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczo - kształcącej w przedszkolu i w środowisku.

2. Przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór opinii rodziców w istotnych sprawach przedszkola.

3. Współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną w zapoznawaniu rodziców z programem pracy placówki oraz wynikającymi z niego zadaniami dla rodziców i przedszkola.

4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań statutowych przedszkola.

Zadania Rady Rodziców

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, dydaktycznym i wychowawczym.

2. Pomoc dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci w przedszkolu i funkcjonowania placówki.

3. Wspieranie działań edukacyjno - wychowawczych przedszkola w środowisku rodziców.

4. Analizowanie problemów wynikających z aktualnej sytuacji przedszkola.

5. Organizowanie prac społecznych wśród rodziców na rzecz przedszkola.

6. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz dzieci i przedszkola.

7. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami w swojej grupie w realizacji działań podjętych przez Radę Rodziców na dany rok szkolny.

8. Składanie sprawozdań w swojej grupie z działalności Rady Rodziców oraz realizacji planów finansowych.

9. Opracowanie planu finansowego Rady Rodziców na dany rok szkolny.

10. Reagowanie  na wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci podczas pobytu w placówce.

§ 3

 Kompetencje Rady Rodziców

1. Występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, a w szczególności:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola,
 • organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze dochodowym,
 • reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz,
 • składanie informacji ze swej działalności 2 x w roku szkolnym na zebraniu rodziców.

2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • programu wychowawczo - profilaktycznego przedszkola (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do dzieci realizowanego przez nauczycieli),
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności.

3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola.

4. Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

5. Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola.

6. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł.

7. Wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub organizację.

8. Wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

9. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

10. Udział 2 przedstawicieli Rady Rodziców w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 5

 Skład, struktura Rady Rodziców, tryb powoływania nowych członków

1. Wybory do nowej Rady Rodziców Przedszkola nr 156 powinny być przeprowadzone na początku nowego roku szkolnego nie później niż do dnia 31 października.

2. Kandydaci do Rady Rodziców wybierani są w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu.

3. Dotychczasowa Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców dzieci z placówki wykonuje powierzone jej zadania zgodne ze statutem przedszkola i regulaminem Rady Rodziców do czasu wyborów nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do31 października.

4. Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

5. W skład Rady Rodziców wchodzi: co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach na pierwszych w nowym roku szkolnym zebraniach grupowych.

6. Wybór nowych członków do Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie :

- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestniczeniem w pracach Rady,

- propozycji członków Rady Rodziców lub Dyrektora Przedszkola.

7. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

§ 6

Zadania Prezydium Rady Rodziców

1Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

 • Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 • Czuwanie nad sprawnym przebiegiem porządku obrad.
 • Koordynowanie działalności Rad Oddziałowych.
 • Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz przedszkola.
 • Zwoływanie, prowadzenie, zamykanie zebrań Rady Rodziców.
 • Zapraszanie do udziału w zebraniach (z głosem doradczym) Dyrektora Przedszkola.
 • Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności pracy przedszkola.
 • Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny
  z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
 • Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 • Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
 • Podpisywanie rachunków.

2. Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców :

 • Współpraca z przewodniczącym Rady Rodziców w zakresie podejmowanych zadań.
 • Zastępowanie przewodniczącego w przypadku jego nieobecności, przejęcie jego obowiązków.

3. Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

 • Zbieranie dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców.
 • Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego.
 • Prawidłowe i celowe gospodarowanie funduszami Rady Rodziców.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów kasowych dotyczących wpływów i wydatków.
 • Zdawanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Radzie Rodziców dwa razy w roku.

4. Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 • Dokonywanie kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców (minimum raz na kwartał).
 • Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych.

 5. Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

 • Dbanie o prawidłowe przygotowanie posiedzeń Rady Rodziców. 
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców.
 • Opracowanie harmonogramu prac i spotkań.
 • Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz czuwanie nad prawidłowym jej przechowywaniem.

§ 7 

Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na terenie Przedszkola nr 156 przy ul. Żuromińskiej 2a nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

2. Zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane z inicjatywy:

          - przewodniczącego i członków Rady Rodziców,

          - dyrektora przedszkola,

          - ogółu rodziców przedszkola.

3. Rada Rodziców wybiera Prezydium: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną (2 osoby) na pierwszym zebraniu.

4. Zebrania są organizowane:

 • na początku roku szkolnego,
 • po pierwszym półroczu,
 • na zakończenie roku szkolnego,
 • w innych terminach wynikających z aktualnej sytuacjii potrzeby przedszkola.

5.  Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym organizuje Dyrektor Przedszkola.

6. Pozostałe zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Rodziców, powiadamiając o nich wszystkich jej członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia wywieszając ogłoszenie na tablicy Rady Rodziców, powiadamiając członków za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie z uwzględnieniem aktualnych spraw zgłaszanych, między innymi przez innych członków Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola.

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza, bądź inną osobę wskazaną przez przewodniczącego.

9. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, o ile przewodniczący po-czyni takie obostrzenia.

10.Członkowie Rady zobowiązani są do obiektywnych i aktywnych metod pracy.

11. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:

     - nie wywiązywania się z obowiązków,

     - na własną prośbę,

     - z powodu rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

12. Odwołania członka Rady Rodziców dokonuje się na zebraniach grupowych.

13. W miejsce ustępującej  lub odwołanej osoby wybiera się nową osobę, spośród członków oddziałowej rady.

§ 8

 Sposób dokumentowania posiedzeń

1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady rodziców i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w sekretariacie placówki.

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.

3. Członkowie rady są zobligowani do w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.

4. Na kolejnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

§ 9

 Tryb podejmowania uchwał

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Aby uchwały miały moc prawną w zebraniu musi uczestniczyć przynajmniej 50%  członków prezydium.

3. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych, w przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący.

4. Protokół podpisuje skarbnik i przewodniczący, podejmowane uchwały winny być podpisane przez wybrane Prezydium.

5. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola, Dyrektor Przedszkola zawiesza jej wykonanie. W okresie 14 dni uzgadnia
z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.

6. W razie braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozpatrzenia organowi prowadzącemu przedszkole.

7. Przewodniczący Rady Rodziców ma prawo zaprosić (w zależności od omawianych spraw) przedstawicieli  Rady Pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami lub inne osoby z zewnątrz.

8. Skład Rady może być zmieniany raz w roku szkolnym na wniosek 50% jej członków.

9. O zmianach decyduje ogół rodziców bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

10. Z dniem 15 września członek Rady, którego dziecko zakończyło w poprzednim roku szkolnym edukację w przedszkolu, z mocy prawa przestaje pełnić powierzoną mu funkcję.

§ 10

 Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze, które pochodzą z :

     - dobrowolnych składek  rodziców,

     - darowizn,

     - zysków z imprez organizowanych prze przedszkole,

     - innych źródeł.

2. Wysokość minimalnej składki na Radę Rodziców ustalają rodzice na  pierwszym w danym roku szkolnym walnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.

3. Wpłata składek na Radę rodziców jest dobrowolna.

4. Każdy z rodziców podpisuje deklarację dotyczącą jego wpłat na Radę Rodziców w danym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców gromadzi środki na rachunku bankowym.

6. Przewodniczący, zastępca oraz skarbnik są osobami upoważnionymi do dysponowania kontem Rady Rodziców, dokonywania wpłat i wypłat zgodnie z planem finansowym.

7. Na podstawie pisemnych deklaracji tworzy się roczny plan finansowy na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku.

8. Rada Rodziców na wniosek osoby zainteresowanej może w  uzasadnionych przypadkach zwolnić opiekunów dziecka z wnoszenia części lub całości składki, którą uprzednio zadeklarowali.

9. Środki finansowe Rady Rodziców pochodzące ze składek ogółu rodziców są przeznaczane na potrzeby dzieci oraz realizację uroczystości dla dzieci i rodziców.

10. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców, finansowanie niektórych napraw i prac remontowych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola.

11. Środki finansowe Rady Rodziców uzyskane z innych źródeł mogą być przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla przedszkola w zakresie realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych.

12. Szczegółowe przeznaczenie funduszy zgromadzonych  przez Radę Rodziców z  podaniem kwot wydatków określa plan finansowy.

13. Wszelkie wydatki z funduszu Rady Rodziców winny być udokumentowane  w ramach obowiązujących przepisów finansowych placówek samorządowych.

14. Rodzice wpłacają co miesiąc ustaloną składkę na Radę Rodziców w terminach ustalonych przez Radę Rodziców, przekazując składkę na kwit KP, zgodnie z deklaracją lub dokonują przelewów na wskazane konto Rady Rodziców.

15. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.

16. Organizację działalności finansowej w zakresie zbierania składek, dokonywania operacji kasowych Rada Rodziców powierza skarbnikowi Rady Rodziców.

17. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców w kwocie ustalonej na dany rok szkolny zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem  wydatków.

18. Zakupione przez Radę Rodziców pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość są ewidencjonowane w księgach inwentarzowych przedszkola, za zgodą Rady Rodziców stanowią własność Przedszkola nr 156.

19. W przypadku zużycia środka trwałego Dyrektor Przedszkola podejmuje decyzję o zdjęciu go z księgi inwentarzowej, dokumentując to odpowiednim protokołem.

§ 11

  Postanowienia końcowe

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub Dyrektora Przedszkola, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

3. Traci moc regulamin Rady Rodziców z dnia 11.10.2017 r.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, dn. 28.09.2021 r.